Lijst kind-ouderpartij op 8 september.

Lijst voor het kabouter kind-ouder kaatsen, hier wordt poule gekaatst.

1. Henny
    Baukje
2. Klaske
    Jantine
3. Geeske
    Johannes
4. Hans
    Klaas

Lijst voor kind-ouder kaatsen, er is een winnaars- en verliezersronde.

1. Watze-Jacob
     Dilly

2. Arjen
    Jelle

3. Else
    Jan

4. Maricela
    Henk

5. Luisa
    Thea

6. Douwe
    Remmelt

7. Tjitske
    Dina

8. Djoeke
    Auke

9. Femke
    Jan-Eric

10. Martzen
      Tjalke

11. Wybrand
      Marjan

12. Ditte
      Annette

13. Krist
      Dirk

14. Yttje
      Uilkje