Simmerkofjeoerke

Oankommende sneon 11 juli fan 10 oant 12 Simmerkofjeoerke op it sportfield!
Graach klapstuoltsje meinimme. Foar kofje/thee meiwat lekkers wurdt soarge!
Bei raer waer giet it net troch!!!

Nammens doarpsbelang Kubaard

Agenda

Weer Kûbaard