Laatste nieuws

 1. 16 mrt

  Karin Batteram buurtsportcoach

   KBatteram

  Karin Batteram is een van de buurtsportcoaches van gemeente Súdwest-Fryslân. Vanaf nu is zij aanspreekpunt voor 'Littenseradiel' en dan met name voor de dorpen Waaksens, Kûbaard, Wommels, Iens, Hinnaard, Easterien, Hidaard, Itens, Rien, Reahûs, Lytsewierrum, Britswert, Wiuwert, Boazum en Easterwierrum. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen als sport en beweging voor iedereen, in het onderwijs, in de eigen omgeving, sportvoorzieningen in de buurt of talentontwikkeling in de topsport dan kunt u contact opnemen met Karin Batteram via tel: 0515 489939 / 06-46234064 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.(DH)

  Klik hier voor informatief filmpje over gebiedsteams en buurtcoaches in SúdwestFrieslân.

   

 2. 16 mrt

  Kerkenexcursie

  Op zaterdag 17 maart 2018 is er een excursie in de kerken van Kûbaard, Spannum en Iens,  georganiseerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Vanaf 11.30 uur tot 17.00 uur zijn er doorlopend rondleidingen in de kerken.  In de monumentale gebouwen zijn beschrijvingen verkrijgbaar à €2,00. Iedereen van harte welkom. (se)

 3. 12 mrt

  Kûbaarder Karweikedei

   

  Snoeiploech

  Fjirtich frijwilligers swermen de sneontemoarns út oer Kûbaard en omkriten. De jierlikse Karweikedei yn it ramt fan de lanlike aksje NL Doet gyng los, nei in bakje kofje yn It Mienskipshûs. Oeral yn en om de buorren waard skrept mei kroaden, skeppen en harken, mei amers, bjinders en dweilen, mei snoeiskjirren en seagen. En net te ferjitten de snipperploech mei it grutte materieel, dêr't men letterlik en figuerlik net omhinne koe. De mânske snippermasine dy't troch fiif man sterk fuorre waard, blaasde de houtspuonnen mei barstend geweld en in tsjokke striel yn de kypwein. It waar wierre tige tige mei. De foarseine 'perioaden mei rein' (Pyt P.) bleauwen út. Yn de rin fan de moarn kaam der sels noch in wetterich sintsje foar it ljocht. Koartsein waard it in moaie maitiidsdei mei in soad willewurk en dy't de jûns foar de feroaring ôfsluten waard mei in Sjineesk buffet. (DH)
  Klik hjir foar in fotoferslach. De plaatsjes sizze mear as wurden.

 4. 04 mrt

  Kûbaarder Curlingkampioenskip 2018

   

  Jong talint_curling

  It koe heve. De earste sneontemiddei fan maart 2018. Sterk iis op de pompeblêdfiver en sierlik winterwaar. Sûnt lange tiid wie it wer ris mooglik: it Kûbaarder Curlingkampioenskip. Hendrik en Janke Lichthart namen flitsend it inisjatyf en giene by de doarren lâns om dielnimmers byelkoar te skarreljen. Pim Hoppel hie it ferline hjerst al oankommen field. Hy hie moaie nije curlingstiennen makke fan epoksyhars, doarkrukken en in stjitrânen fan rubber. Krekt echt. Om healwei fjouweren gyng it los. It publyk hie fan it pompeblêd ôf in prachtich sicht op sportive prestaasjes fan de doarpsgenoaten. Jan en Janke Evers waarden de nije kampioenen. Op en om de baan boarten de bern en rieden de reedriders harren rûntsjes. In feestlike ôfsluting fan in koart mar hearlik winterke yn de krookjesfakânsje. (DH)
  (Klik hjir foar in foto-ferslach)

 5. 02 mrt

  Sleutels dorpshuis bij Erik Bos

  De samenstelling van de Beheercommissie van het dorpshuis zal binnenkort veranderen. Erik Bos neemt de plaats in van Janke Lichthart. Met ingang van 1 maart neemt Erik ook het sleutelbeheer voor zijn rekening. Dat betekent dat het wisselgeld en de sleutel van het dorpshuis voortaan bij hem zijn af te halen. Hij woont aan de Greate Buorren 43 (voormalig schoolhuis) en zijn telefoonnummer is 06-28537852. (DH)

Agenda

 1. Geen evenementen
> Bekijk maandoverzicht