Laatste nieuws

 1. 19 jan

  Slachtemaraton 2018 giet net troch

  De spesjale edysje fan de Slachtemaraton 2018 kin net trochgean. Tsjin de ferwachtings yn wiene it tal oanmeldings fan dielnimmers te lyts en dêrmei de finansjele risiko's te grut om dat machtige sportive en kulturele evenemint te organisearjen. It bestjoer fan de sintrale organisaasje fan de Slachtemaraton fûn it net mear ferantwurde en is dêrom ta dat spitige beslút kommen.
  Klik hjir foar mear ynformaasje. (DH)

 2. 19 jan

  Esken oan Grutte Buorren snoeid

   

  esken snoeie

  Meiwurkers fan de plantsoenetsjinst fan de gemeente Súdwest-Fryslân hawwe de rige esken oan de Grutte Buorren bysnoeid. Dêr wiene twa redenen ta: de esketakkesykte en de ferkearsfeiligens. De deadlike skimmelsykte begjint epidemyske foarmen oan te nimmen. In tal esken oan de Joarumerleane is al sa bot oantaast dat se omseage wurde moatte. Gelokkich is dat oan de Grutte Buorren noch net sa fier. Allinne it deade hout hoechde der mar útsnoeid te wurden. En yn ferbân mei frachtweinen en lânbouferkear moat de ûndertrochgong op syn minst fjouwer meter wêze. Dêrom binne ek de ûnderste oerhingjende takken fuorthelle. (DH)

 3. 28 dec

  Kerstmaaltijd


  m kerstbuffet

  De dorpskerstviering was dit jaar een gezamenlijke broodmaaltijd. Ruim 60 dorpsbewoners kwamen naar het dorpshuis om aan het buffet deel te nemen. De collecte gehouden voor de driestroom te Goutum heeft €113,65 opgebracht. Allen dank voor de gulle gave. 

  m kerstbuffet01

  Dank aan dorpsbelang en de kerkenraad van de PKN kerk te Kubaard voor het financieel mogelijk maken van dit dorpskerstfeest. De kerstcommissie wenst een ieder een goed 2018. (SE)

   

 4. 16 dec

  Nij heechhout oer Kûbaarder haven

   

  nij heechhout_1

  It lêste grutte ûnderhâldprojekt yn Kûbaard en it fuortbestean fan opdrachtjouwer Gemeente Littenseradiel rûnen tagelyk nei de ein. Fan 'e hjerst krigen de havenswâl in nije beskoeiïng en de Opslach in kreaze kade mei in reling. Om dat wurk goed útfiere te kinnen moast it wite heechhout efkes oan 'e kant lein wurde. Doe die bliken dat de fuotgongersbrêge tenein wie. De houtene draachbalken en brêgestilen wiene op plakken slim ferrotte. Foar de berikberens fan it sportterrein út de buorren wei koe de ferbiningsbrêge eins net mist wurde. Yn oerlis mei de gemeente is doe mar besletten in nij heechout te bouwen. It deftige en fleurich wite brechje waard ferfongen troch in deeglike en robúste oergong. De Opslach krige dêrmei wol in hiel oar oansjen.

 5. 16 dec

  Dorpskerstfeest 2017

   

  m kerstuitnodiging_2017

  Beste dorpsgenoten,

  Op zaterdag 23 december hebben wij weer een kerstviering voor iedereen in Kubaard. We zijn van plan om gezellig met zijn allen in het dorpshuis een broodmaaltijd te nuttigen. Een gezellig samenzijn! Ook willen wwe een quiz doen, daarvoor heeft iedereen een pet nodig! Dus erg handig als u die meeneemt. De inloop is 18.30 uur. Dan willen we ongeveer 19.00 uur aan tafel. Tevens is er bij de uitgang een collecte dit jaar als doel moeder-kindhuis de Driestroom Goutum. Info: www.driestroomhuiskien.nl.

  Groeten de kerstfeestcommissie