Laatste nieuws

 1. 21 mei

  1e ledenpartij van K.V. Us Nocht

  Zondag 19 mei was de 1e ledenpartij van K.V. Us Nocht. Jammer genoeg niet voldoende deelname van de dames, zodat de 2 dames die het aandurfden mee mochten kaatsen met de heren. Totaal waren er 6 parturen. Iedereen moest 3 x een ronde spelen, voor de eerste keer was dit voor sommigen een aanslag op hun kunnen. Rond 16.30 uur was de winnaar bekend. 1e prijs Jurjen en Wesley, 2e prijs Sjoerd en Jelle, 3e prijs Broer en Auke. Bij de kinderen waren 6 jonge kaatsers en ging de 1e prijs naar de dames Lysanne en Klaske. Allemaal proficiat. (AE)

 2. 13 mei

  Uitnodiging expositie "De verte dichtbij"

   

  Zaterdag 18 mei om 16:00 uur a.s.wordt iedereen van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje de opening bij te wonen van "De verte dichtbij". Exposante Tiny Zijlstra is geïnspireerd door het  Friese landschap. Haar schilderijen zijn tot 23 juni te bewonderen, dus ook na 18 mei.........? Van harte welkom! Let op: Wisselende openingstijden.

  Monique en Simon

 3. 02 mei

  Privacy Policy 2019

  De nieuwe Privacy Policy 2019, welke is bijgesteld en vastgesteld n.a.v. de ALV is hier beschikbaar.[SN]

 4. 28 mrt

  Tonielútfiering

  Op sneon 13 april is de tonielútfiering yn it doarpshûs fan Kûbaard. Foar fiedere info sjoch bygeande útnoeging.

 5. 19 mrt

  Wiete en wynderige Karweikedei 2019

  Nettsjinsteande it wiete en stoarmige maartewaar kin de jierlikse Karweikedei dochs tige slagge neamd wurde. Op sneon 16 maart kamen de moarns mar leafst 35 frijwilligers yn it doarpshûs byelkoar foar in bakje kofje en de taakferdieling. Om healwei tsienen gyng it los: wylgen snoeie, hout fersnipperje, brêgen en strjitmeubilêr himmelje. Swerftroep opromje, houtsnippers ûnder de doarpshagen kroadzje, it Pompeblêd en de flinterberm opkreazje;  troch de hiele buorren en bûtenút wiene de ploechjes frijwilligers oan ‘e slach. It wie dizze, al wer achtste, Karweikedei ien grut beweech fan reinpakken. Ek de nije ynwenners wiene goed fertsjintwurdige en kamen sa op in bysûndere wize yn de kunde mei de doarpsmienskip fan Kûbaard. Lykas wenst waard de Karweikedei ôfsluten mei in waarm miel iten yn it doarpshûs.(DH)

  Klik hjir foar in fotoferslachje.