Laatste nieuws

 1. 04 jul

  Kûbaard docht mei oan Alvewegetocht

   

   
  Kûbaard loftfoto

  Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 wurdt fan 1 oant en mei 14 july de Alvewegetocht organisearre. Dêrby is it de bedoeling dat hiel Fryslân reizget en alle transporten útfiert sûnder dêrfoar fossile brânstoffen as benzine en diesel te brûken. Kûbaard docht op sneon 7 july ek mei in eigen projekt mei: fossylfrij âld papier ophelje, dus net lykas wenst mei trekker en wein of in auto mei oanhinger, mar mei hynder en wein, de ikkerskûte fan Pim dy't op biodiesel fart, mei hânkarren, kroaden, skelters en wat al net mear. De start is de moarns om 9 oere yn it doarpshûs, mei in bakje kofje. (DH)

  Klik hjir foar mear ynformaasje. 

 2. 18 jun

  jeugdkaatsen 17 juni 2018

  thumb m IMG 8021

  De jeugd kaatste zondagmiddag met 4 partuur voor de prijzen. Zij hadden een geslaagde kaatsmiddag. Johan en Titia gingen met de krans naar huis!! Niels en Sven waren de gelukkigen met de tweede prijs!! Allemaal van harte gefeliciteerd!!! (AE) 

  IMG 8020

 3. 18 jun

  Pearkekeatsen uitslagen

  thumb m sjoerd en klaske

  Het was weer een geslaagde kaatsmiddag!! Alle vrijwilligers en sponsor bouwbedrijf Kooistra bedankt en alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!.

  1e prijs: Sjoerd en Klaske
  2e prijs: Wesley en Siebrich
  3e prijs: Tjitske en Jan

  Afvalronde, 1e prijs: Djoeke en Sybren Beert
  2e prijs: Klaas Bouke en Jeanne. (AE)

  thumb m wesley

  Lees meer
 4. 17 jun

  Pearkekeatsen 17 juni 2018

   

  Snein 17 juni op heitedei is der pearkekeatsen. Der ha sich 9 pearkes oanmelden en om 12.00 oere giet de striid oan. De sponser fan dizze party is boubedriuw Kooistra. Publyk is altiid fan herte wolkom op it sportfjild. (AE) 

   

 5. 08 jun

  Timmerdorp de Klomp in Wommels

   

   
  Timmerdorp Wommels

  Timmerdorp de Klomp is een tweedaagse, inclusief overnachting in tentjes, voor kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisschool. Het staat voor gezelligheid, creativiteit en samenwerken. De kinderen bouwen met pallets, spijkers en touwen hun eigen hut. Vrijwilligers zien erop toe dat het bouwen veilig gebeurt.
  Naast het timmeren en zagen organiseert de werkgroep in samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente Súdwest-Fryslân en zwembad de Klomp uit Wommels ook diverse sport- en spelactiviteiten. (DH)

  Klik hier voor meer in formatie