Laatste nieuws

 1. 01 okt

  Uitslagen Kûbaarder Hurdrindei 2016

   

  logo hurdrindei

  De 30ste editie van de Kûbaarder Hurdrindei is op zaterdag 1 oktober 2016 onder vrijwel ideale omstandigheden verlopen. Wegens een storing op de website kubaarderhurdrindei.nl worden de uitslagen via deze website gepubliceerd. (DH)


  Klik hier voor de uitslagen van de 1,5 km (correctie)
  Klik hier voor de uitslagen van de 8 km
  Klik hier voor de uitslagen van de 14,5 km
  Klik hier voor de uitslagen van de 21,1 km 

  Klik hier voor een fotoreportage van Henk Bootsma

 2. 27 sep

  De grote klimaattop

  m klimaattop_voorkant

  Dinsdag 4 oktober is er een grote klimaattop in Kûbaard, met en door Kûbaarders. Het wordt een geweldige avond, dus mis hem niet en kom ook. De commissie: Ger van Putten, Halbe Klijnstra, Anneke Vermeulen en Saskia Eringa (SE)

  m klimaattop_achterkant

 3. 26 sep

  Winners lêste keatspartij 2016

  m prijswinnaars_25_september_2016

  De lêste wedstriid fan it jier en dat mei simmerske omstannichheden. Genietsje! Foar it earst in frije formaasjepartij yn Kûbaard. Oeral kamen de dielnimmers wei. Ien fan it partoer moast lid wêze fan K.F. Us Nocht, de oaren net perfoarst. It wie al goed 6 oere doe't de winners bekend wienen.

  m prijswinnaars_competitie_volwassenen

  B-klasse: Ytsje, Harm en Wietse, 2e priis Romke, Magdalena en Tabe

  A-klasse: 1e Douwe, Jouke en Laurens, 2e Klaske, Jort en Jan Harmen, 3e Wesley, Jelle en Jeska, 4e Sjoerd, Simon en Auke.

  Ek de prizen fan de kompetysje waarden útrikt, dit jier binne Sjoerd en Djoeke de winners. (SE)

 4. 22 sep

  Kûbaarder Hurdrindei 2016

   

  thumb logo hurdrindei

  De 30ste edysje fan de Kûbaarder Hurdrindei sil plakfine op sneon 1 oktober. De atleten kinne dan de wenstige rûntsjes fan likernôch 7 kilometer oer it prachtige parkoers yn de omkriten fan Kûbaard wer ôflizze. Hja kinne kieze út de ôfstannen fan 8 km, 14,5 km en 21 km . Foar de skoaljeugd oant en mei 12 jier is der fansels de loop fan 1,5 kilometer. De rûte giet fan Kûbaard nei de Gaast, werom troch de buorren en fia de Swarte Beien, de Slachte en Littenserbuorren nei Kûbaard werom. De start is om 11.00 oere. Mear ynformaasje is te finen op de website www.kubaarderhurdrindei.nl. Yn it foar oanmelde foar de loop kin diskear net fia de website fan de Hurdrindei mar by Durk Hibma, tel. 0515-332098 of 06-53933222. (DH)

 5. 22 sep

  Competitiekaatsen jeugd 2016


  competitie kaatsen_2016_kabouters

  Aan het einde van deze prachtige zomer is de competitie ook afgelopen. Iedere woensdag was de jeugd te vinden op het kaatsveld. De ene woensdag competitie kaatsen onder leiding van Frans Kramer en de andere woensdag kaatstraining onder leiding van Sjoerd de Vries en Jurjen Eringa. 

  competitie kaatsen_2016_pupillen

  De 1e prijs bij de kabouters was voor Klaske en Rinske ging er met de 2e prijs vandoor.
  Bij de pupillen was Jelle de beste (staat niet op de foto), 2e prijs is voor Kelly, 3e prijs voor Brecht en 4e prijs voor Niels. We hopen volgend jaar weer zo'n mooi kaatsjaar te hebben. (FK/SE)

   

Weer Kûbaard