Laatste nieuws

 1. 12 mrt

  Kûbaarder Karweikedei

   

  Snoeiploech

  Fjirtich frijwilligers swermen de sneontemoarns út oer Kûbaard en omkriten. De jierlikse Karweikedei yn it ramt fan de lanlike aksje NL Doet gyng los, nei in bakje kofje yn It Mienskipshûs. Oeral yn en om de buorren waard skrept mei kroaden, skeppen en harken, mei amers, bjinders en dweilen, mei snoeiskjirren en seagen. En net te ferjitten de snipperploech mei it grutte materieel, dêr't men letterlik en figuerlik net omhinne koe. De mânske snippermasine dy't troch fiif man sterk fuorre waard, blaasde de houtspuonnen mei barstend geweld en in tsjokke striel yn de kypwein. It waar wierre tige tige mei. De foarseine 'perioaden mei rein' (Pyt P.) bleauwen út. Yn de rin fan de moarn kaam der sels noch in wetterich sintsje foar it ljocht. Koartsein waard it in moaie maitiidsdei mei in soad willewurk en dy't de jûns foar de feroaring ôfsluten waard mei in Sjineesk buffet. (DH)
  Klik hjir foar in fotoferslach. De plaatsjes sizze mear as wurden.

 2. 04 mrt

  Kûbaarder Curlingkampioenskip 2018

   

  Jong talint_curling

  It koe heve. De earste sneontemiddei fan maart 2018. Sterk iis op de pompeblêdfiver en sierlik winterwaar. Sûnt lange tiid wie it wer ris mooglik: it Kûbaarder Curlingkampioenskip. Hendrik en Janke Lichthart namen flitsend it inisjatyf en giene by de doarren lâns om dielnimmers byelkoar te skarreljen. Pim Hoppel hie it ferline hjerst al oankommen field. Hy hie moaie nije curlingstiennen makke fan epoksyhars, doarkrukken en in stjitrânen fan rubber. Krekt echt. Om healwei fjouweren gyng it los. It publyk hie fan it pompeblêd ôf in prachtich sicht op sportive prestaasjes fan de doarpsgenoaten. Jan en Janke Evers waarden de nije kampioenen. Op en om de baan boarten de bern en rieden de reedriders harren rûntsjes. In feestlike ôfsluting fan in koart mar hearlik winterke yn de krookjesfakânsje. (DH)
  (Klik hjir foar in foto-ferslach)

 3. 02 mrt

  Sleutels dorpshuis bij Erik Bos

  De samenstelling van de Beheercommissie van het dorpshuis zal binnenkort veranderen. Erik Bos neemt de plaats in van Janke Lichthart. Met ingang van 1 maart neemt Erik ook het sleutelbeheer voor zijn rekening. Dat betekent dat het wisselgeld en de sleutel van het dorpshuis voortaan bij hem zijn af te halen. Hij woont aan de Greate Buorren 43 (voormalig schoolhuis) en zijn telefoonnummer is 06-28537852. (DH)

 4. 15 feb

  ALV 'De Laatste Eer' 2018

  Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van ALV's van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 12 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus verwachten. U bent allen van harte welkom. Het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

 5. 28 jan

  Expositie Marieke van Leeuwen bij Moglas

   
  wurk Marieke

  De start van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân is ook de start van een expositie van Marieke van Leeuwen in galerie Moglas te Kûbaard. Zij eksposeert daar keramiek en schilderijen. Een van haar nieuwste werken is een grote toren met de naam: 'Boertjes van Buiten', van ca. 1.90 meter hoog. Geen drukke kleuren voor deze toren, maar wit en een prachtige aardetint. Verder is er speciaal aandacht voor twee werken in het platte vlak, vervaardigd van daarvoor speciaal gemaakte stukken keramiek.
  Op zondag 28 januari om 16.00 uur is de opening en Marieke van Leeuwen vertelt aan de hand van het tentoongestelde over haar manier van werken. De toegang is gratis. De expositie duurt tot 8 maart.

Weer Kûbaard