Laatste nieuws

 1. 19 mrt

  Wiete en wynderige Karweikedei 2019

  Nettsjinsteande it wiete en stoarmige maartewaar kin de jierlikse Karweikedei dochs tige slagge neamd wurde. Op sneon 16 maart kamen de moarns mar leafst 35 frijwilligers yn it doarpshûs byelkoar foar in bakje kofje en de taakferdieling. Om healwei tsienen gyng it los: wylgen snoeie, hout fersnipperje, brêgen en strjitmeubilêr himmelje. Swerftroep opromje, houtsnippers ûnder de doarpshagen kroadzje, it Pompeblêd en de flinterberm opkreazje;  troch de hiele buorren en bûtenút wiene de ploechjes frijwilligers oan ‘e slach. It wie dizze, al wer achtste, Karweikedei ien grut beweech fan reinpakken. Ek de nije ynwenners wiene goed fertsjintwurdige en kamen sa op in bysûndere wize yn de kunde mei de doarpsmienskip fan Kûbaard. Lykas wenst waard de Karweikedei ôfsluten mei in waarm miel iten yn it doarpshûs.(DH)

  Klik hjir foar in fotoferslachje.

 2. 09 mrt

  Karweikedei NL Doet 16 maart 2019

  De jierlikse Karweikedei yn en om Kûbaard is dit jier op sneon 16 maart. Wy ferwachtsje dat, lykas altyd, wer in moaie ploech frijwilligers meihelpt om it doarp op te kreazjen. Karweikes binne der yn alle gefallen genôch: wylgen snoeie hout fersnipperje, brêgen en kombuorden himmelje, houtsnippers ûnder hagen kroadzje en wat al net mear. 
  De Karweikedei krijt wer in bydrage fan € 400,00 fan it Oranje Fonds yn it ramt fan de lanlike aksje NL Doet op 15 en 16 maart 2019. 
  De frijwilligersdei wurdt lykas wenst ôfsluten mei in mienskiplike iterij yn it doarpshûs, foar alle meiwurkwers en elk dy't troch it jier wolris frijwilligerswurk docht. (DH)

 3. 26 feb

  Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer' 2019

  Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van de Algemene Ledenvergaderingen van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 25 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus of in uw mailbox verwachten. U bent allen van harte welkom. Namens het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

 4. 23 feb

  Stekjesmarkt

   

  Net als vorig jaar houden we een stekjesmarkt bij het kleedgebouw op het sportveld. Dit jaar op zaterdag 27 april om 10.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie/thee stekjes, zaden en tuin tips uitwisselen.

  U kunt dus weer beginnen met zaaien en stekken.

 5. 16 feb

  Uitnodiging Gast van de Raad

  De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân nodigt u uit om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Dat kan, als speciale “Gast van de Raad” heet de gemeente u van harte welkom voorafgaand aan een raadsvergadering. Verder informatie vindt u in de bijlage. [SN]