Verslag info-avond windmolens Lollum

Verslag info-avond windmolens

Datum        :    Woensdag 23 april 2014
Locatie        :    Dorpshuis te Lollum
Aanwezig    :    Ca. 20 inwoners van Lollum en Littenserbuorren
Halbe Klijnstra en Ger van Putten van Stichting Wiek te Kûbaard
Vertegenwoordigers Dorpsbelang
Vertegenwoordigers Werkgroep Windmolens Lollum/Waaksens


‘Sil it Fryslân foar de wyn gean?’

Op deze avond kon men van gedachten wisselen (red.) met elkaar over windenergie in onze directe regio.
Nadat de voorzitter (Johannes Herder red.) had geopend met een ‘pleidooi’ om goed na te denken over het hoe en waarom van windenergie, stelde hij ons de heren Ger van Putten en Halbe Klijnstra voor. Zij hielden deze avond een presentatie over windenergie.

Waarom?
Omdat in het Energieregeerakkoord is afgesproken dat we in 2020 zo’n 14% van onze energie duurzaam moet worden opgewekt. Ook omdat fossiele brandstoffen als olie, gas, steenkool langzamerhand opraken en het winnen van gas -Groningen: aardbevingen- niet geheel zonder risico is. Maar ook: onze kinderen en kleinkinderen, wat laten we hen na? Het is daarom van belang een visie op (wind)energie te ontwikkelen, waarbij we ook nadenken over hun toekomst en onze verantwoordelijkheden en consequenties daarvan durven te nemen

Daarom is zo’n avond ook zo goed -vanwege de participatiemaatschappij- om samen te ‘brainstormen’ over windmolens. Het verhaal van de heren was goed, helder en zonder opsmuk.
Terwijl zij e.e.a. uitlegden via een presentatie, kon de zaal er op reageren, heel interactief dus en heel democratisch.
Friesland heeft nu nog de kans om alternatieve ideeën, plannen of modellen in te leveren m.b.t. deze molens. Dat gebeurt dus ook, van onder af, bij de mensen vandaan die er nauw bij betrokken zijn.

Men (de zaal) is wel overtuigd van het feit dat er iets moet gebeuren, maar hikt nog wat tegen de consequenties aan als:
•    war komen ze te staan?
•    hoe hoog worden deze molens?
•    overlast? (geluid, slagschaduw)
•    clustering van molens?

Want ieder die van dit mooie Friesland houdt, deze ruimte hier, rust, natuurschoon enz. ervaart een spanning op het gebied, de belangen van: natuur – landschap – milieu – omwonenden – ondernemers – economische noodzaak.
Daarom: hoe een goed draagvlak te creëren voor de realisatie van windmolens, opdat grootse plannen van de regering ons niet van bovenop worden gelegd, maar waarbij wij zelf ook nog aan mee kunnen doen.

Het idee om samen op democratische wijze zo te spreken over deze grote molens en hun noodzaak ervan bleek deze avond wel uit de levendige gesprekken die zo gaandeweg de avond op gang kwamen. Eén van de grootste ‘problemen’ vond men wel de locatie: waar plaats je deze, toch ruim 100 meter hoge molens? Of kunnen er ook ‘kleinere’ komen en dan meer geclusterd?
Uiteraard de kosten werden genoemd en naast ‘lasten’ ook (financiële) lusten: als het eenmaal loopt, dan vloeit er goed geld terug naar de dorpen (zie Tjerkwerd, Tzum) waar dorpsbelangen best (veel) wat mee kunnen doen.
Wellicht kan men dit realiseren in het oprichten van een coöperatie? was een gedachte en hoe zit het met het compenseren van overlast en binnen welke afstand? Ook het idee van een windpark in ze (IJsselmeer, Noordzee, boven de Wadden) werd genoemd, maar daarvan zou de (gesubsidieerde) kostprijs weer te duur zijn.

Ondanks bezwaren en het moeten wennen aan deze hoge molens, het idee dat vooruitgang toch wel ‘iets’ zal gaan kosten, ging de zaal toch wel redelijk tevreden naar huis, echter vol gedachten en gegevens over deze ontwikkelingen, waarmee ze toch in de directe toekomst –onze ‘achtertuin’?!- mee te maken zullen krijgen.
Het mooie van deze avonden is dan ook het op democratische wijze –na goede en objectieve voorlichting- te komen met meer kleinschalige plannen die draagvlak hebben opdat omwonenden in Friesland niet alleen het idee hebben dat ze wat in de melk te brokkelen hebben gehad, maar dat straks vooral terug zien in concrete en redelijke gevolgen.


Lollum, 23 april 2014
De ‘oude’ meester,
Jan van der Kuur