Verslag info-avond windmolens Waaksens

 

Verslag info-avond windmolens

Datum        :    vrijdag 25 april 2014
Locatie       :    Kerk te Waaksens
Aanwezig    :    40-50 inwoners van Waaksens, Lollum, Littenserbuorren
Halbe Klijnstra en Ger van Putten van Stichting Wiek te Kûbaard
Vertegenwoordigers Dorpsbelang
Vertegenwoordigers Werkgroep Windmolens Lollum/Waaksens


Opening

 • Johannes Herder, voorzitter Dorpsbelang, opent de informatiebijeenkomst.
 • Het is de tweede informatieavond, eerder was er bijeenkomst in Lollum.
 • Twee redenen voor deze informatieavonden:
  •  Lollum-Waaksens is op zoek naar inkomsten voor het dorp, mogelijk in vorm van windenergie
  •  Ontwikkeling overheidsbeleid: in 2020 moet Fryslân 530 MW (megawatt) opwekken aan groene energie.  
 • Provincie had grootschalige plannen in de buurt, o.a. in hoek Witmarsum-Harlingen-Zurich. Echter dit is in eerste     instantie niet doorgegaan en is er gekozen voor lokale insteek.
 • Nu zijn er 70 lokale initiatieven, ook in de buurt (o.a. Sieswerd nabij Hichtum)
 • Vanuit Kûbaard is Dorpsbelang benaderd voor een initiatief van Stichting Wiek. Zij hebben plan voor circa 10 molens, waarbij de bestaande molens gesaneerd worden. Concrete plannen zijn er niet, net zomin als de locaties van de molens. Dit wil de stichting Wiek graag in overleg met de dorpen doen.

Toelichting van Ger van Putten en Halbe Klijnstra

 • Stichting Wiek is een idealistische stichting die zich inzet voor duurzame energie en de exploitatie daarvan. Van de bestaande dorpsmolen van Kûbaard gaat er een kwart van de opbrengst naar dorpsbelang Kûbaard.
 • Er volgt een toelichting op de plannen met daarin een aantal voorwaarden:
  • De geplande molens hebben een hoogte van 100 meter, de wieken hebben ook een rotatiediameter van 100 meter.
  • Draagvlak vanuit de dorpen is mogelijk, is dat er niet, dan gaan de plannen niet door.
  • Er is de mogelijkheid van participatie in het project
  • Er vind compensatie plaats per individu op een afstand van < 1 km
  • De dorpen kunnen gecompenseerd worden voor 30 euro per jaar per inwoner
  • Locaties van molens niet bekend, duidelijk is dat het een puzzel wordt om buiten de 1 km vanuit de dorpen te blijven, een aantal plekken zijn dan nog maar geschikt. Plaatsing kan in lijnopstelling, maar ook als zwermopstelling.
  • Waarschijnlijk zijn 6-7 molens ook voldoende voor het gebied

Discussie vanuit het publiek

 • In het algemeen geïnteresseerde en informatieve vragen
  • Hoe zit het met vergoedingen?
  • Is er waardevermindering van woningen?
  • Wat is nu eigenlijk draagvlak?
  • Hoe hoog wordt de kans van slagen van het project geschat?
  • Hoe zit het met de geluidsoverlast en slagschaduw?
  • Kunnen we een dergelijke molen bekijken tijdens excursie om de hoogte te bekijken.
 • Daarnaast ook felle reacties van omwonenden op het gebied van elektromagnetische straling, het niet kunnen slapen bij bepaalde windrichting en de geluidsoverlast

Sluiting

 • De voorzitter van Dorpsbelang sluit de bijeenkomst en geeft aan dat het thema windenergie zeker een vervolg krijgt.