Dorpshuis

Het dorpshuis (Mienskipshûs) is het veel gebruikte middelpunt van Kubaard voor de verenigingen en clubs. Er vinden vergaderingen, koffie-uurtjes, familiefeesten, muziekavonden, jeugdactiviteiten en de nazit van begrafenissen plaats. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van alle vrijwilligers.
De beheercommissie regelt de gang van zaken in het dorpshuis. De commissie bestaat uit zes leden die steeds voor een periode van vijf jaar benoemd worden.

Samenstelling Beheercommissie en taakverdeling van de leden per oktober 2022:
Leden/Taken Beheercommissie

Huurtarieven
Tarieven per 1 september 2022

 Updated 10-2022